اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد واحد امحاء و پسماند زباله های بیمارستانی  را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز پنج شنبه مورخ 97/07/26 دریافت و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/08/01 تحویل مسئول حراست(آقای رحیمی) نمایند.

پنجشنبه 6 تير 1398   17:14:24