اطلاعیه ها

این مرکز در نظر دارد واحد بوفه را واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بهاء را از روزچهارشنبه 97/04/13 دریافت و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 97/04/19تحویل مسئول حراست بیمارستان (نماینده حراست آقای دقیقی)نمایند.


پنجشنبه 6 تير 1398   16:52:33