اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد واحد امحاء و پسماندزباله های بیمارستانی را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بهاء را از روز پنج شنبه 97/08/24 دریافت و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/08/30 تحویل حراست بیمارستان (آقای رحیمی) نمایند.

جمعه 30 فروردين 1398   09:29:23