اطلاعیه ها


مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی در نظر دارد واحد مدارک پزشکی را به صورت قیمت پیشنهادی به مدت یکسال شمسی به شرکتها/افراد حقیقی واجد الشرایط واگذار نماید.
لذا خواشمند است نسبت به تحویل فرم های مربوطه پیشنهاد (درصد سهم مشارکتی) و تکمیل آن تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10/08/96 و تحویل پاکتهای درب بسته به واحد دبیر خانه مرکز اقدام نمایند.

جمعه 30 فروردين 1398   09:03:49