اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد واحد امحاء و پسماندزباله های بیمارستانی را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بهاء را از روز چهار شنبه 97/09/07 دریافت و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/09/14 تحویل حراست بیمارستان (آقای رحیمی) نمایند.

پنجشنبه 6 تير 1398   16:53:35