اخبار

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
 

تاريخ

روزهاي هفته

ارتوپدي

گوش و حلق وبيني

جراحي عمومي

جراحي اعصاب

ترميمي

29/12/97

چهارشنبه

01/01/98

پنج شنبه

ارتوپدی اورژانس

11-9

دكترحاج مقصودي

12-10

02/01/98

جمعه

دكتر قراويس

10-30/8

دكترحاج مقصودي

12-10

دكترفارغ بال

12-10

03/01/98

شنبه

ارتوپدی اورژانس

11-9

دكترحاج صفرعلي

12-10

دكتر فارغ بال

11-9

04/01/98

يكشنبه

ارتوپدی اورژانس11-9

دكترقراويس

10-30/8

دكترحاج صفرعلي

11-9

05/01/98

دوشنبه

دكتر پاك

11-10

دكتركمانگر

11-9

دكتر گهرشناسان

11-9

06/01/98

سه شنبه

ارتوپدی اورژانس

12-10

دكترقراويس

10-30/8

دكترسلطانيان

12-10

07/01/98

چهارشنبه

دكتركمانگر

11-9

دكترشيرين بك

10-9

08/01/98

پنج شنبه

دكترموحد

12-10

دكترشيرين بك

10-9

09/01/98

جمعه

ارتوپدی اورژانس12-10

دكترموحد

12-10

دكتركمانگر

11-9

10/01/98

شنبه

دكتراحمدي نژاد

12-10

دكتربهروزيان

11-10

11/01/98

يكشنبه

ارتوپدی اورژانس12-10

دكتر نصيري

12-10

دكتربهروزيان

11-10

12/01/98

دوشنبه

دكتر نصيري

12-10

دكتربهروزيان

11-10

دكتر صابري

11-9

13/01/98

سه شنبه

14/01/98

چهاردهم

ارتوپدی اورژانس

11-14

دكترمرادي

12-10

دكترملكي

11-9

دكتر كلباسي

10-9

15/01/98

پنج شنبه

ارتوپدی اورژانس

9-8

دكترتولايي

12-10

دكترملكي

11-9

16/01/98

جمعه


پنجشنبه 6 تير 1398   16:52:06