اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد یک دستگاه آسانسور برانکاردبر 13 نفره جهت بازسازی و اخذ گواهینامه استاندارد ملی را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بهاء را از روز چهار شنبه 97/12/08 دریافت و تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 97/12/12 تحویل حراست بیمارستان (آقای رحیمی) نمایند.

پنجشنبه 6 تير 1398   17:54:29