اطلاعیه ها

مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی در نظر دارد واحد اروتز و پروتز را به صورت درصد سهم مشارکتی به مدت یکسال شمسی به شرکتها/افراد حقیقی واجد الشرایط واگذار نماید.
لذا خواشمند است نسبت به تحویل فرم های مربوطه پیشنهاد (درصد سهم مشارکتی) و تکمیل آن تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/08/96 و تحویل پاکتهای درب بسته به واحد دبیر خانه مرکز اقدام نمایند.

 

پنجشنبه 6 تير 1398   17:14:39