برد چهارشنبه سوری 97
نصب پیام های ایمنی در خصوص پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

نصب پیام های ایمنی در خصوص پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

واحد ارتقاء سلامت مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

پنجشنبه 6 تير 1398   17:27:43