اطلاعیه ها
آگهی استعلام بهاء واحد چاپ و تکثیر(تمدید)
آگهی استعلام بهاء واحد چاپ و تکثیر
آگهی استعلام بها باز سازی آسانسور
آگهی استعلام بها  امحاء و پسماند زباله های بیمارستانی
آگهی واگذاری واحد پسماند و امحاء زباله
آگهی استعلام بها آمبولانس ها
آگهی استعلام بها  امحاء و پسماند زباله های بیمارستانی
آگهی مزایده واگذاری نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب
آگهی استعلام بها  امحاء و پسماند زباله های بیمارستانی
آگهی استعلام بها آمبولانس ها
آگهی استعلام بها آمبولانس ها
آگهی استعلام بها اسکن مدارک پزشکی
آگهی استعلام بها  ادیومتری(شنوایی سنجی)
 كتابخانه مركز در ساعات عصر و شب هم فعال می باشد
آگهی استعلام بها اسکن مدارک پزشکی
آگهی واگذاری بوفه
آگهی استعلام بها نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب
آگهی  استعلام بها  اسکن مدارک پزشکی
آگهی واگذاری  واحد چاپ و تکثیر فتوکپی
آگهی واگذاری  واحد چاپ و تکثیر فتوکپی
1 2
پنجشنبه 6 تير 1398   16:50:45