لیست منابع کتابخانه

   فرم های کتابخانه

        اخبار کتابخانه
        دسته بندي اخبار 
        کد خبر : ۸۰۹۸۱  |  تاريخ وقوع :
         ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ 
        ۱۲:۴۱:۳۰
        کد خبر : ۸۰۹۸۰  |  تاريخ وقوع :
         ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ 
        ۱۲:۳۳:۴۶
        لیست کتب خریداری شده در سال 1398


        کتابخانه

        بخش امانت از ساعت 7/30   الی 15

         سالن مطالعه از 7/30   الی 20 

         

        شماره استاندارد بین المللی کتابخانه

        شابکا

        IR-200960022


        پمفلت

         Sid


              گروه دورانV6.0.5.0