مسئول واحد

 

نام ونام خانوادگی : خدیجه محمدی

عنوان آخرین پست سازمانی : سوپروایزر ارتقاء سلامت

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری – سال اخذ مدرک 1374

مدت تجربه : 25سال

محل خدمت : مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز

سوابق کاری :

نام محل خدمت

سمت

از سال

تا سال

جراحی مردان

پرستار مسئول شیفت

1374

1376

مراقبت های ویژه

پرستار مسئول سیفت

1376

1381

مراقبت های ویژه

سرپرستار

1382

1386

جراحی مردان

پرستار مسئول شیفت

1387

1388

جراحی مردان

سرپرستار

1389

1391

واحد آموزش سلامت

کارشناس آموزش سلامت

1392

1395

واحد ایمنی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

1396

1397

واحد آموزش سلامت

سوپروایزر ارتقاء سلامت

1397

تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

لطفا جهت دریافت آموزش های خود مراقبتی اینجا کلیک کنید

 

 


آموزش سلامت

          6.0.9.0
          گروه دورانV6.0.9.0